Demokrati och beslut

Kooperativa verksamheter handlar mycket om att de som är involverade i besluten som tas också ska vara de som tar besluten. Inom den juridiska formen ekonomisk förening så gäller att varje medlem har en röst, vilket kan kontrasteras mot ett aktiebolag där en person har lika många röster som antalet aktier personen äger.

Demokrati är ett centralt begrepp kring organiseringen av ekonomiska föreningar, en djupdykande diskussion av ämnet finns i detta webinare producerat under skapandet av handboken:

Alla föreningar behöver hitta bra sätt att ta beslut som passar för medlemmarna, det kan vara att alla beslut tas på samma sätt eller att det finns olika beslutsvägar för olika beslut.

Den traditionella modellen inom föreningsarbete är att en styrelse varje år utses som sedan tar beslut inom organisationen. Ofta är detta kombinerat med olika arbetsgrupper som tar beslut inom sina arbetsområden.

I praktiken#

Alla organisationer behöver kontinuerligt behov av att ta beslut men få av de kooperativ som ligger till grund för denna handbok har explicit uttryckt en överenskommen metod för att ta beslut inom organisationen.

Hur man kan göra demokratiska organisationer är ett ämne som är lite för stort för denna handbok men i referenserna nedan finns massor av resurser för vidare lärande inom området.

Nedan kommer några generella former och exempel från föreningar.

Majoritetsbeslut#

Den vanligaste formen för beslutsfattande. Alla har en röst och ett förslag med ett majoritet av röster vinner antagande. Fastslående av hur många (styrelse)medlemmar som behöver vara närvarande för ett giltigt beslut fastställs i stadgarna.

Konsensus#

En form av beslutsfattande som bygger på att alla medlemmar (i alla fall de som är närvarande på möten) ska hitta ett förslag som alla är överens om och som fyller allas behov. Samtal fortlöper tills alla är överens.

Medgivande (consent)#

En form av beslutsfattande där målet är att hitta beslut som alla "kan leva med". Medgivande beslut är något som historiskt har växt fram ur viljan att se till så att alla blir hörda avvägt med kostnaden av tid det tar att försöka uppfylla allas behov.

Processen följer ofta formen:

  1. Någon tar fram ett förslag
  2. Förslaget presenteras
  3. Klargörande frågor ställs (ifall nya infallsvinklar hittas integreras detta i föslaget och man går tillbaka till steg 2)
  4. Man går en runda för att få medgivande från alla som är med och fattar beslutet, ifall någon starkt motsätter sig så försöker man förändra förslaget för att ta bort motsättningen och sedan börja igen från steg 2.
  5. Förslaget godtaget, fira!

Stöd för beslutsfattande#

Att organisera sig som kooperativ leder till att fler människor har beslutande rätt i organisationerna, så finns ett stort behov av att hitta bra processer för hur alla ska få sin röst hörd och hur besluts ska tas.

Det finns många verktyg och beprövade metoder för att jobba lättare tillsammans i demokratiska organisationer som till exempel sociokrati och/eller tekniska kommunikationsplattformar.

Exempel#

Slottergubben i Skattungbyn#

Slottergubben bygger på horisontell organisering. Vi har inga separata styrelsemöten utan bara medlemsmöten med alla medlemmar där uppgifter lyfts och fördelas. En del kommunikation sker direkt några medlemmar emellan.

Länkar#

Matkooperativet Helsingborg – Demokrati
Webinare: den regenerativa demokratins principer
En omfattande lista med läranderesurser för decentraliserad organisering
Sociokrati
Resurser och kurser från Enspiral
Mallar & verktyg från Coompanion
Loomio, en plattform för diskussioner och beslutsfattande i grupp