Historik kooperation

Den konsumentkooperativa rörelsen brukar anses ha startats av "The Rochdale Society of Equitable Pioneers" som grundades 1844. Gruppen grundare bestod av 28 individer som gick samman för att bland annat öppna en mataffär med varor som de annars inte skulle haft råd med. Ungefär hälften av gruppens medlemmar var vävare som i samband med industriella revolutionen fått det alltmer knapert.

Grundarna sammanfattade organisationens mål som en rad "objectives" där det främsta handlade om att på frivillig basis organisera sig för att möta medlemmarnas gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov.

… for the pecuniary benefit, and improvement of the social and domestic condition of its members …

Man ville ta ansvar för en så stor del av medlemmarnas gemensamma intressen som möjligt. Ambitionen var dock inte att distansiera sig från resten av samhället; samarbete med andra kooperativ beonades.

… as practicable the Society shall proceed to arrange the powers of production, distribution, education and government, or in other words, to establish a self-supporting home colony of united interests, or assist other societies in establishing such colonies.

rochdale-pioneers-high-res.jpg

Försök till kooperativa verksamheter hade pågått sedan mitten av 1700-talet. Dessa försök hade dock inte visat sig bärkraftiga. Med ambitionen att undvika de fallgropar tidigare kooperativ trillat i utformades de i idag välkända sju kooperativa principerna (The Rochdale Principles).

Principerna har polerats något över åren men är fortfarande nära de ursprungliga definitionerna. Principerna som i dag har antagits av den Internationella Kooperativa Alliansen, ICA, kan sammanfattas som:

De kooperativa principerna#

1. Frivilligt och öppet medlemsskap#

Alla medlemmar som uppfyller medlemsvillkoren måste tillåtas att bli medlemmar – oberoende av kön, ras, politisk eller religiös tillhörighet.

2. Demokratisk kontroll#

Alla medlemmar har samma möjlighet att påverka kooperativet. En medlem, en röst.

3. Ekonomiskt deltagande#

Medlemmarna bidra rättvist och solidariskt till kooperativets gemensamma ekonomi.

4. Autonom och oberoende#

Kooperativet styrs av medlemmarna. Kooperativet ingår avtal med externa parter, lånar pengar eller liknande endast på villkor att kooperativet bibehåller sin oberoende ställning.

5. Utbildning och information#

Kooperativet utbildar sina medlemmar så att de kan bidra till kooperativets utveckling.

6. Samarbete kooperativ emellan#

Kooperativ blir starkare tillsammans och uppfyller sina medlemmars behov genom samarbete med andra kooperativ.

7. Engagemang i lokalsamhället (Concern for community)#

Kooperativet eftersträvar att verka för den hållbara utvecklingen av det lokalsamhälle där det är verksamt.

Värt att notera kring den sjunde punkten är att det är specifikt lokalsamhället som avses – den lokala förankringen och utvecklingen av platsen där kooperativet är verksamt.

I den svenska versionen av de sju principerna har man valt att omtolka den sjunde punkten till att i mer generella termer prata om ett kooperativ som " … en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till det omgivande samhället och jobbar för hållbar utveckling."

Kooperation i Sverige#

Kooperationen har en lång tradition i Sverige, världens äldsta kooperativa företag är sannolikt Länsförsäkringar som grundades 1801. Konsumentkooperativ liknande de i Rochdale etablerades redan på 1850-talet och organiserade sig senare under det Kooperativa Förbundet, KF 1899. KF är idag ett förbund bestående av 31 konsumentföreningar, 7 OK-föreningar, Folksam och Fonus. Av konsumentföreningarna är det idag dock endast ett fåtal som har en tydlig lokal förankring.

Länkar#

The Rochdale Society of Equitable Pioneers
Rochdale Principles
ICA – International Co-operative alliance - History of the co-operative movement
ICA – The Cooperative Principles
ICA – The Guidance Notes on the Cooperative Principles
Kooperativa principer - En fallstudie av ett kooperativt och ett icke kooperativt företag