Livsmedelssäkerhet

Frågor om matsäkerhet och livsmedelskontroll kommer skilja sig åt på grund av hur olika typer av matkooperativ och inköpsföreningar fungerar. Det kan dock i korthet sägas att det alltid är upp till föreningens medlemmar att göra livsmedelshanteringen säker och att följa rådande regler och rekomendationer och där ansvaret ytterst ligger hos styrelsen. Se länkar till relevanta myndigheter och branchorganisationer längst ner på sidan.


Registrering av verksamheten, eller inte.#

Lagen defininerar livsmedelsföretag såhär:

Livsmedelsföretag: varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-och distributionskedjan av livsmedel. (EU-förordning 178/2002, artikel 3)
Detta skulle innebära att alla matkkooperativ och inköpsförening är att betrakta som livsmedelsföretag och behöva följa dessa reglementen och registreringar. Så är dock inte fallet. Dels behöver verksamheten ha en viss omfattning, dels gäller det bara om föreningen säljer till allmänheten och inte endast till medlemmar.

Om registrering behövs, så görs det till Miljökontoret eller Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i kommunen där ni bedriver verksamheten. De tar då ut en registreringsavgift och sedan är det kontrollavgifter efter besök. Kontrollens omfattning och därmed avgiftens storlek beror på riskbedömningen som de gör vid registreringen. Det kan handla om hur många personer verksamheten omfattar samt om det hanteras animalier och mejeriprodukter etc.

Om er verksamhet behöver registreras så ska ni uppfylla de krav på livsmedelsverksamheter som lagen föreskriver. Om ni inte behöver registreras så kan det ändå vara bra att känna till de riktlinjer som utarbetats för att på så sätt få kunskap om hur er livsmedelshantering kan skötas säkert.

Försäljning endast för medlemmar#

Då försäljningen endast sker i slutet sällskap så behöver verksamheten inte registreras.

Försäljning även för icke medlemmar#

Om er försäljning också sker till allmänheten, och det vid fler än 10 tillfällen per år så behöver ni registrera verksamheten. Ni registrerar er hos Miljökontoret eller Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid er kommun minst två veckor innan ni börjar.

Medlemmar som producenter#

Kanske har ni medlemmar som vill sälja livsmedel i föreningen, grönsaker eller kanske förädlade varor som saft, sylt och bakverk. De behöver då också känna till de regelverk som finns för livsmedelshantering. Om de är privatpersoner och försäljningen bara handlar om ett fåtal gånger per år så kan de slippa registrering. Detta är att ses som hobbyverksamhet och innebär att det är något du själv utövar på din fritid, det är inte din huvudsakliga försörjning samt att du inte utför arbetet på uppdrag av någon annan. Om detta inte är fallet så behöver de registreras. För ytterligare tips se Livsmedelsverkets broschyr Försäljning av små mängder eller Hushållningssällskapets hemsida Regler vid försäljning av livsmedel.

Livsmedelshygien#

Riktig och uppdaterad kunskap om livsmedelshygien är viktigt, även om er verksamhet inte behöver registreras så finns det flera anledningar att hålla sig informerad och uppdaterad. Det finns bra broschyrer som riktar sig till livsmedelsbutiker om hygien- och märkningskrav.

Saker ni bör ha koll på är bland annat Egenkontrollprogram och HACCP (Hazard analysis and critical control points - faroanalys och kritiska styrpunkter). Ett egenkontrollprogram är ert sätt att visa att ni förstår vilka riskerna är med er verksamhet i avseende på livsmedelshygien, samt att ni vidtagit åtgärder för att eliminera eller minska dessa, samt skapat rutiner för att kontrollera att det sedan följs.

En bra och utfölig genomgång av vad som behövs i butiker har gjorts av branschorganisationer Svensk Dagligvaruhandel: Säker mat i din butik

Exempel#

Bottnafjordens Inköpsförening#

Denna ekonomiska förening har en butik som endast är öppen för medlemmar, och är alltså undantagen från krav på registrering som livsmedelsföretag. Men föreningen har också ett café som är öppet hela sommaren och på helgerna övrig tid av året. Denna del av verksamheten är öppen för alla och behöver därför registreras hos kommunen. Därför har ett egenkontrollprogram tagit fram med rutiner för livsmedelshygienen. Som ett exempel kan ni se det här: Egenkontrollprogram för Café Olivia

Länkar#

Gällande lagstiftning för livsmedelssäkerhet på livsmedelsverket: EG-förordning 178/2002
Lagstifning om livsmedelsinformation: EG-förordning 1169/2011
Livsmedelsverkets broschyr Försäljning av små mängder
Branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler
Svensk Dagligvaruhandel: Säker mat i din butik