Stadgar

En ekonomisk förening måste ha stadgar. Stadgarna utgör den ekonomiska föreningens grundläggande spelregler. Det kan inte nog betonas vikten av att göra ett grundligt arbete när det kommer till utformandet av föreningens stadgar. De ska bland annat innehålla information om föreningens namn, ändamål, verksamhet, villkor för medlemsskap och villkor för medlemsinsatser.

Ta god tid på er innan ni bildar föreningen! Jobba med gruppen när den fortfarande är liten nog för att rymmas kring ett middagsbord. Jobba tillsammans för att etablera en kultur av tillit och samförstånd innan det avgörande konstituerande ögonblicket då stadgarna klubbas och föreningen blir till. Har vi beslutat hur vi fattar beslut? Har vi pratat om hur vi ska prata, bestämt hur vi ska jobba tillsammans? Hur undviker vi att skapa en klyfta mellan styrelse och medlemmar?

Stadgarnas utformning kommer under hela föreningens livstid prägla det interna arbetet. Och än viktigare, den förvaltningskultur man har etablerat är svår att ändra när medlemsantalet växer.

Den vanligaste fallgropen torde vara situationen där styrelsen tar alltför stort ansvar för drift och beslutsfattande. Övriga medlemmar riskerar då att känna sig som andra "klassens medborgare" med begränsat ansvar och inflytande. Den känslan leder till lågt medlemsengagemang och riskerar på sikt föreningens överlevnad i när styrelsemedlemmarna tröttnat på att "göra hela jobbet".

Byakademin är en förening som har till syfte att utforska och bygga en kultur av tillit och att leverera möjligheter för utforskning och lärande kring lokala självorganiserande förvaltningskulturer som bas för regenerativa samhällen.

Med tillåtelse av Byakadmin delar vi två av deras texter här i handboken:

Det konstituerande ögonblicket#

Byakademin rekommenderar människor som vill bilda till exempel ett inköpskooperativ eller en bredbandsbullerby att börja bygga en förening med minsta möjliga antal deltagare och ägna lång tid åt sin stadgeprocess. Forska både utåt och inåt. Låt det gå flera möten innan överenskommelsen ingås. Det är då förvaltningskulturen formas, den kultur som ska vägleda föreningen i framtiden.

Hela texten hittar du här: https://foodshift.se/t/det-konstituerande-ogonblicket/408

Den regenerativa demokratins principer#

Det är ingen hemlighet att Föreningssverige har stora problem. Överallt talas om slitningar i kooperativa förskolor, bostadsrättsföreningar, folkrörelser och sorgligt nog även politiska partier. Föreningar som startat med stor livskraft förändras till grupper där få vill sitta i styrelsen, medlemmar uteblir från mötena och eldsjälar håller det hela uppe på demokratiskt tvivelaktiga grunder medan valberedningen sliter sitt hår i förtvivlan. Kraften och andan i det gamla folkrörelselandet vacklar. Och när basen vacklar förlorar också hela systemet i legitimitet. Den stora samhällsdemokratin kräver många små oppositionella grupper där medlemmarna förstår innebörden av ett kollektivt “vi” och där makt förbinds med ansvar.

Ett demokratiskt beslut grundar sig alltid på en stadga (konstitution, grundläggande överenskommelse) . Det betyder att deltagarna i en grupp först måste komma överens om hur den ska fatta gemensamma beslut för att därefter kunna fatta beslut i sak. Begreppet demokrati är dock synnerligen urvattnat. Det används ofta för att beteckna gillande av personer som är goda lyssnare eller allmänt gillande av det som är bra. Begreppet medlemskap är kidnappat och ofta reducerat till detsamma som stamkund på Jula eller annan varuhuskedja.

Den allmänna medvetenheten om demokratins väsen är begränsad. Däremot anser sig många kunna hantera demokratiskt arbete eftersom de känner tekniken att fatta beslut. Detta fenomen, när den djupare förståelsen för stadgans tillkomst och betydelse saknas, kan betecknas som omedveten inkompetens och utgör kanske demokratis största hot. Den som inte är medveten om sin inkompetens kan heller inte utvecklas. Demokratin har omvandlats till en konvention, mönster man ärvt men inte medvetet reflekterat över.

Hela texten hittar du här: https://foodshift.se/t/den-regenerativa-demokratins-principer/337

Exempel – Stadgar#

Bottnafjordens inköpsförening ekonomisk förening
Stadgar för Ekokooperativet Potatisupproret.pdf
Stadgar för Ekokooperationen för 17.pdf
Lund Matvarukooperativ stadgar.pdf
Bikupans stadgar.pdf
Fram - Göteborg
Svartrotens inköpsförening i Berg
Byakademin ekonomisk förening - stadgar.pdf
Byakademin ekonomisk förening - stadgar - tillägg paragraf 2.pdf
Lokattens Vänner.pdf
Matkooperativet Helsingborg
Ekolivs Malmö

Länkar#

Coompanion – Mall för stadgar ekonomisk förening
Byakademin – Den regenerativa demokratins principer