Styrelse

Det vanligaste organisationsformen för inköpsföreningar och matkooperativ är ekonomisk förening. I detta ingår att välja en styrelse. Nedan hittar ni vad som behöver uppfyllas enligt lagen samt några tips och korta exempel på hur några föreningar har hanterat styrelsearbetet.

Balans mellan formalia, ansvar och.. att de måste kännas typ "kul" att engagera sig.


I praktiken#

I lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) står vilka krav som finns för bildande och drift, däribland hur styrelsen ska utformas, dess ansvarsområden samt hur den ska utses:

1 § En ekonomisk förening ska ha en styrelse med tre eller flera ledamöter.

Av 3 kap. 1 § framgår att antalet styrelseledamöter eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter ska anges i stadgarna.

4 § Styrelsen ska

  1. ansvara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter,
  2. fortlöpande bedöma föreningens och, om föreningen är en moderförening, koncernens ekonomiska situation, och
  3. se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

6 § Styrelsen väljs av föreningsstämman. I stadgarna får det bestämmas att en eller flera styrelseledamöter ska utses på något annat sätt. Styrelsen eller en styrelseledamot får dock inte ges rätt att utse styrelseledamöter.

Ansvar#

Som styrelseledamot företräder man föreningen utåt samt ansvarar för den löpande verksamheten. Men ledarmötena har också ansvar för skada som man uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar föreningen. Kopplat till detta hör revision. Föreningen ska ha en revisor som har till uppgift att granska föreningen årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av föreningen. I mindre föreningar behöver inte revisorn vara godkänd eller auktoriserad, det räcker att hen är "tillräckligt kunnig" för sitt uppdrag. Hos Bolagsverket kan du läsa mer om revisorer här. Revisorer har en viktigt uppgift och ger tex. underlag till årsmötet att ta beslut om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Att bevilja ansvarsfrihet betyder att medlemmarna med den information de fått, godkänner styrelsens arbete under året. Med andra ord, styrelsen har arbetat riktigt och medlemmarna tar åter över ansvaret för föreningen.

I praktiken, på olika sätt#

Att ha en styrelse kan ge tydlighet för ansvaret i föreningen men hur den praktiska verksamheten bedrivs kan ske på flera vis. Tex kan en styrelse leda tankarna till att det finns en en hierarki inom föreningen, något som det kan finnas skäl att undvika. Se tex. avsnitt om Demokrati och beslut och Arbetsgrupper

Något som är viktigt speciellt i större föreningar med många arbetsgrupper är en bra flöde av information mellan arbetsgrupperna och mellan arbetsgrupperna och styrelsen. Det finns metoder för att detta ska underlättas, tex. Sociokrati men det är också ett genomgripande annorlunda sätt att organisera verksamheter på.

Exempel#

Helsingborgs Matkooperativ#

Matkooperativet har tex. medvetet valt att se styrelsen som en arbetsgrupp bland övriga.

Slåttergubben i Skattungbyn#

Deras styrelsemöten är alltid utannonserade och öppna för alla att delta på.

Länkar#

Lagen om ekonomiska föreningar
Bolagsverket om Styrelse och vd i ekonomiska föreningar