Syfte och former

Vad vill vi uppnå med föreningen?#

Kooperation handlar om att åstadkomma saker tillsammans! Internationella Kooperativa Alliansen definierar begreppet såhär:

… an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned enterprise – ICA, Cooperative identity, values & principles

Organisationen Coompanion som jobbar med att stötta kooperativt företagande i Sverige beskriver kooperation:

Ordet kooperation kommer från det latinska uttrycket för “arbeta tillsammans”, eller samverka. Och det är precis vad man gör inom kooperation – både i kooperativa företag och sinsemellan kooperativa företag handlar det om att förverkliga idéer tillsammans. – Coompanion, Vad är kooperation?

Vanligt förekommande värderingar#

Många lokala matkooperativ skapas för att ge möjligheter för människor att direkt påverka sin lokala matmiljö i förhållande till vad man tycker är viktigt. Man handlar in, prissätter och organiserar sig för att nå målsättningar kring de värderingar man tillsammans har. Till exempel:

  • Lägre pris på varor (tillgänglighet)
  • Ekologisk mat
  • Stödja lokala producenter
  • Gemenskap
  • Säkra lokal mattillgång
  • Rättvis mathandel

I uppstarten av en förening så skrivs stadgar som är tänkt att konkretisera en del av de värderingar och drivkrafter som ligger till grund för föreningens befinnande. Oftast så finns det dock väldigt mycket fler och livligare ställningstagande och värderingar inom gruppen än det som finns bara i stadgarna.

Vissa föreningar försöker att kontinuerligt jobba med att utvärdera och försöka växa i dialog kring vad man tycker är viktigt. Denna typen av arbete är ofta något som sker parallellt med det mer pågående arbetet vilket kan kräva en större del engagemang och delaktighet från medlemmarna.

Det är i många fall de underläggande värderingarna som förenar medlemmar i en förening och möjliggör så också samarbete. Det kan vara lättare att röra sig i samma riktning och lyssna på varandra med tillit när värderingar och världsbilder finns synliggjorda i gruppen.

Ett oändligt samtal#

I många matkooperativ så finns det en del av personerna som tycker det är viktigt och roligt att samtala kring vilka värderingar och världsbilder som driver föreningen och ofta en del av personerna som inte gör det. Det kan vara fördelaktigt att sätta klara ramar för när och hur de samtalen bör få plats samt ifall gruppen känner att det är viktigt att alla är med och bidrar med sin syn på detta eller inte.

Personer som känner att sina värderingar inte speglas i gruppen kan ofta känna sig distanserade och oengagerade samtidigt som personer som inte vill lägga tid på dessa samtal känner sig nedtyngda. Att komma överens om hur man hanterar dessa samtal gör ofta att grupperna fungerar smidigare över tid, det kan till exempel vara värt att ha ett möte varje år kring detta för att få en bild av var man är tillsammans.

Ekonomiska föreningar#

Den överlägset vanligaste organisationsformen för inköpsföreningar och matkooperativ är Ekonomisk förening. I lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) står vilka krav som finns för bildande och drift.

En ekonomisk förening en juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet till medlemmarnas fördel. Detta kan särskiljas från ett aktiebolag där den juridiska personen har som uppdrag att bedriva verksamhet som är framför allt till fördel för ägarna av bolaget. Där man i aktiebolag har beslutande rätt: 1 röst per aktie, så har man i kooperativ (ekonomiska föreningar) 1 röst per medlem. Internationellt så är termen "Cooperative" vanligt förekommande när man pratar om denna typ av demokratisk organisation.

När man pratar om kooperativ så är det inte en företagsform som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, utan ett sätt att organisera och driva företaget. Ett kooperativt företag kan ägas av individer/personer, företag och föreningar i olika kombinationer.

Bolagsverket skriver på verksamt.se

En kooperativ verksamhet kan drivas i vilken företagsform som helst men det vanligaste är ekonomisk förening. I en ekonomisk förening är det minst tre personer, företag och/eller föreningar som tillsammans är delägare/medlemmar. Företagsformen är skapad för att passa kooperativa företag. Den gör det möjligt att både växa och krympa antalet delägare/medlemmar snabbt och enkelt. En ekonomisk förening möjliggör också att alla som är delägare/medlemmar i företaget får samma inflytande.

Exempel - Syften#

Kooperativet Nässlan i Strömstad#

Nässlan finns till för att främja miljöanpassad och lokal livsmedelsproduktion. Vi vill se mer "fair trade" handel och understödja initiativ som att skapa möten mellan människor. Vi främjar långsiktig, ekologisk, social och ekonomiskt bärkraftig utveckling och en god livsmiljö i lokalområdet. Detta har funnits med från början och ibland diskuteras delar av stadgarna igen...

...det händer att vi köper in högkvalitativa varor, till exempel Palestinsk Olivolja eller peruanskt kaffe. Då är priset underordnat kvalitet och/eller solidaritet."

Ekolivs i Malmö#

Gruppen som startade kände varandra från föreningsliv och politiskt engagemang. Framförallt SAC lokalt och befintliga lösa kontakter. Var både baserat i miljöengagmang och syndikalismen, intresset lika mkt anti-kapitalistiskt som miljö. Det fanns ett starkt intresse av att äga och driva tillsammans.

Bottnafjordens inköpsförening#

Behoven som föreningen skulle fylla var en mötesplats och att kunna få bra ekologiska livsmedel hit till landsbygden. Föreningens slogan: ´Mat, möten, möjligheter, med mera.’ säger en del.

Länkar#

Fria metoder har flera sätt att jobba med organisationers värderingar / världsbilder
Hur startar man ekonomiska föreningar - Verksamt.se starthjälp